Viết cảm xúc của em khi phải xa mái trường tiểu học

Đề bài: Em sắp phải xa mái trường tiểu học. Hãy viết cảm xúc của …