Bình giảng đoạn thơ sau đây trong bài Sóng của Xuân Quỳnh

Bình giảng đoạn thơ sau đây trong bài Sóng của Xuân Quỳnh: Con sóng dưới …