bài viết văn số 5 lớp 9

Bài viết số 5 lớp 9, bài văn mẫu lớp 9

Bài viết số 5 lớp 9 đề 1: Bác Hồ là vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giợi hay viết bài văn nêu suy nghĩ của em về Người. Bài làm Có một con người mà khi nhắc đến tên,…