Bài viết số 6 lớp 8

Bài viết số 6 lớp 8, tập làm văn lớp 8

Bài viết số 6 lớp 8 đề 1: Dựa vào văn bản “Chiếu dời đô” và “Hịch tướng sĩ” hãy nêu suy nghĩ của em về vai trò của những người lãnh đạo anh minh như Lý Công Uẩn và Trần Quốc Tuấn với vận mệnh của đất nước. Bài làm 1) Mở bài: _…