tác hại của thuốc lá

Nghị luận về tác hại của thuốc lá

Thuốc lá được coi như một thứ ôn dịch: “Ôn dịch, thuốc lá đe dọa …